ÚČTO - Účetní deník - hlavní kniha

Účetní deník - pořízení přímých zúčtovacích dokladů (interní doklady), zpracování a uzávěrka účetních dokladů, evidence a hlášení DPH, tiskové sestavy - výsledovka, rozvaha, měsíční obraty na účtech. Vytvoření, doplnění, oprava a tisk účtové osnovy.

Obr.19 Nabídka - Účetní kniha

Do účetního deníku zaúčtovávame pouze ty doklady, které vznikají jednotlivě mimo odběratele, dodavatele, banku a pokladnu. Jedná se například o mzdové účetnictví - mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění (POZOR - pouze v tom případě, že není přímá návaznost na program MZDY). Účetní doklady si můžeme prohlížet a eventuálně opravit. Do prohlížení dokladů se dostaneme klávesou F3. Klávesami PageDown, PageUp se pohybujeme po jednotlivých dokladech. Pokud chceme opravit doklad, stiskneme klávesu F4. Klávesou F2 opravu ukončíme a zapíšeme. Vyhledat doklad můžeme přímo zadáním jeho čísla nebo pomocí kláves CtrlFEnter, kdy se zobrazí výpis všech zaučtovaných dokladů. Po tomto výpisu se pohybujeme pomocí kláves šipka nahorů a šipka dolů a nalezený doklad si vybereme klávesou Enter a provedeme jeho případnou opravu.

Rozúčtování jednoho inteního dokladu, například na vícero středisek nebo zakázek, provedeme klávesou F6, kdy se zobrazí formulář pro toto rozúčtování. POZOR - je naprosto jiný než je tomu u rozúčtování odběratelské nebo dodavatelské faktury.

Obr.21 Vstupní formulář účetní knihy - pořízení interního dokladu

Po zaúčtování všech účetních dokladů je nutno provést uzavření dokladů daného měsíce. Toto uzavření spočívá v následujících krocích - nejprve se projdou knihy odeslaných a došlých faktur, doklady běžného účtu a pokladny - vyberou se všechny doklady související s daným obdobím a zapíší se do znovuvytvořeného účetního deníku tohoto období. Poté se do účetního deníku přepíší všechny interní doklady, případně interní dokaldy importované z dalších programů (napřiklad MZDY99 - mzdová agenda). Po této obnově účetního deníku se provede sumarizace všech účtů pro výsledovku a rozvahu, a následné zpracování účetního deníku do HLAVNÍ KNIHY (tzv.kontíčka), kde se ke každému účtu zapisují všechny doklady vzniklé od 1.1. daného roku. Z této HLAVNÍ KNIHY je možno zjistit ze kterých dokladů se skladá ten který účet.

Před zahájením práce v novém účetním roce je potřeba provést otevření rozvážných účtů, na konci účetního období jejich uzavření.

Evidenční listiny DPH, hlášení - listiny je měsíční souhrná rekapitulace všech dokladů jak s uskutečněným daňovým plněním, tak i s přijatým daňovým plněním. Tyto listiny slouží jednak pro kontrolu zda je všechno DPH zaevidováno (jak na vstupu tak i na výstupu), ale především mohou být předloženy případné kontrole z FÚ. Hlášení je možno nechat zpracovat jak měsíční tak i čtvrtletní, tedy v závislosti zda je plátce DPH měsíční nebo čtvrtletní. U čtvrtletní plátců DPH je ovšem nutno nechat zpracovat listiny za každý měsíc zvlášť, neboť na základě zpracování listin je údaje o DPH sčítány do tabulky, která poté použita ke zpracování daňového hlášení.

Prohlížení hlavní knihy 19RR - na obrazovce počítače program zobrazí tabulku účtů a u každého jednotlivého účtu je možno vidět jednotlivé měsíční obraty a zůstatky, případně klávesou F5 si můžeme zobrazit sestavu se všemi doklady tohoto účtu. Tuto sestavu je možno také vytisknout na tiskárně.

Zpět nahoru

ÚČTOVÁ OSNOVA

Účtová osnova je vytvořena následovně:

SSSAAA SSS syntetický účet
  AAA analytika

Obr.22 Tabulka účetní osnovy

Zpět nahoru

ÚČETNÍ DENÍK - TISKOVÉ SESTAVY

Obr.20 Nabídka - Účetní kniha - tiskové sestavy

Měsíční obraty na účtech - sestava obsahující položkový výpis daného účtu s počátečním stavem na začátku období a konečným zústkem tohoto účtu.

Výpis všech dokladů MMRR - výpis všech dokladů tohoto období vybraných z jednotlivých částí - odběratelé, dodavatelé atd..

Výpis všech interních dokladů MMRR - výpis všech interních dokladů zapsaných v tomto období.

Výpis položek účtu z hlavní knihy - sestava obsahující položkový soupis všech dokladů daného účtu za účetní rok.

Výsledovka střediska, firmy - výsledovku (nákladové a výnosové účty) můžeme nechat zpracovat měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční - jednotlivého střediska nebo za firmu celkem.

Rozvaha - rozvahové účty - prakticky stejné možnosti jako u výsledovky.

Středisko - soupis všech dokladů daného účetního odbdobí,

Zakázka - totéž co středisko.

 

 Poslední úprava 24.06.2005

TKsoft © 2003