ÚČTO - Fakturace

Fakturace - krycí list faktury - vyhotovení krycího listu s případnou návazností na evidenci zakázek, automatické číslování faktur, automatický zápis do knihy odeslaných faktur pro saldokonto odběratelé. Možnost vyhotovení přílohy k faktuře.

Číslo faktury je vytvořeno následovně :

RRxxxx RR je poslední dvojčíslí roku
  xxxx pořadové číslo faktury

Po výběru tohoto příkazu se zobrazí následující nabídka :

kde - krycí list k faktuře... je faktura samotná - obsahuje adresu odběratele, jeho případné DIČ, totéž platí o dodavateli, datum vystavení dokladu, splatnosti a uskutečněného zdanitelného plnění, text, částky k fakturaci - bez DPH, sazbu DPH, částku DPH a celkem s DPH. Pokud jsou na faktuře použity obě sazby DPH, faktura obsahuje rekapitulaci základů a častek obou sazeb DPH.

- dobropis k faktuře... pokud někomu dobropisujeme (stornujeme) naši již dříve vyhotovenou fakturu, použijeme tento příkaz, program se zeptá na číslo faktury kterou chceme stornovat a sám vyhotoví dobropis na stejnou částku.

- příloha k faktuře... v případě, že chceme napsat do faktury více textu než nám dovolí krycí list (t.j. maximálně 10 řádků), použijeme přilohu a do krycího listu již napíšeme text "Fakturujeme dle přílohy".

Dále se zobrazí tato nabídka :

TATO ČÁST PROGRAMU MŮŽE BÝT ODLIŠNÁ V ZÁVISLOSTI OD INDIVIDUÁLNÍ INSTALACE PROGRAMU.

Pomocí této nabídky můžeme dále specifikovat co se bude fakturovat. Má to především význam pro AUTOMATICKÉ zaúčtování odběratelské faktury do výnosů. Po výběru z této nabídky se zobrazí následující formulář :

Obr. Formulář pro zadání zdresy odběratele

Ve formuláři se zobrazí programem vygenerované číslo faktury. Dále pokud fakturujeme určitou zakázku, zadáme evidenční číslo zakázky . V případě, že neznáme toto číslo, můžeme si zobrazit seznam zakázek pomocí klávesy F10. Pokud nefakturujeme na zakázku, nezadáváme žádné číslo zakázky a pouhým odklepnutím klávesy Enter přejdeme k přímému zadání adresy odběratele. Nyní můžeme adresu odběratele zadat přímo nebo v návaznosti na adresář firem. Známe-li evidenční číslo zákazníka zadáme jej, případně si můžeme vybrat tohoto odběratele z výpisu adresáře firem po stisknutí klávesy F10. Z tohoto výpisu adresáře si klávesou Enter přeneseme údaje o odběrateli do tohoto formuláře. Dále můžeme doplnit datum vystavení dokladu a datum uskutečněného zdanitelného plnění a změnit účet strany Dal pro zaúčtování faktury do výnosů. Doplnění tohoto formuláře ukončíme klávesou F2.

Program se zeptá s jakou sazbou DPH budeme fakturovat :

Po výběru sazby DPH se nám zobrazí formulář pro vyhotovení krycího listu. V horní části se zobrazí adresa odběratele, evidenční číslo zakázky (v případě že fakturujeme na zakázku), číslo faktury a účetní období za které se fakturuje. Období je důležité z důvodu hlášení o DPH.

Obr.4 Vstupní formulář pro vyhotovení faktury

Ve střední části je tabulka která obsahuje 25 řádků (zobrazuje se ovšem pouze deset řádků), přičemž na posledních 4 řádcích je doplněn standartní text o způsobu fakturace a podmínkách úhrady.

Tato tabulka je rozdělena na dvě části : - textovou - cena

V části textu je možno psát jakýkoliv text, do části ceny se přesuneme pomocí klávesy Tab a zde píšeme pouze číselné hodnoty. V případě, že chceme aby v textu bylo vidět kolik kusů a za jakou cenu se fakturuje, napíšeme v textové části text a do číselné části zapíšeme cenu za jednotku. Po stisknutí klávesy Enter se vrátíme o jeden řádek výše /pomocí klávesy šipka nahorů a po stisknutí klávesy CtrlF4 zadáme množství. Program sám na tento řádek zapíše například následovný text 10.00 x 25.00 Kč

Po stisknutí kláves Ctrl šipka vpravo se zobrazí spočítaná DPH a cena s DPH.

Obr.4 Vstupní formulář pro vyhotovení faktury - zobrazení DPH

Klávesou CtrlN vložíme nový řádek do tabulky, ovšem pozor, neboť poslední řádek z tabulky nenávratně vypadne. K vynazání napsaného textu na řádku můžeme také použít klávesy CtrlY.

Klávesou F4 můžeme provést ještě dodatečnou opravu či změny adresy odběratele nebo například doplnit DIČ odběratele.

Klávesou F8 můžeme řádek zrušit a tím, na konci tabulky vznikne řádek nový.

Klávesou F2 vytiskneme krycí list /košilku/, který se automaticky zapíše do knihy odeslaných faktur. Provede se i předkontace faktury a to následovně :

částka k úhradě Má dáti 311 odběratelé
  Dal 600 tržby
daň z přid.hodnoty Má dáti 311 odběratelé
  Dal 343 DPH

Pokud nechceme fakturu nikam zapisovat a pouze si prohlédnout krycí list na obrazovce, stiskneme klávesu F5.

Celou tabulku můžeme nechat vytvořit znovu, takže bude prázdná pro další použití - klávesa ShiftF8.

Obsah faktury se zapisuje a proto je možné se kdykoliv k vyhotovené a zapsané faktuře vrátit, například pokud potřebujeme opis faktury, eventuálně pouze opravit text faktury.

POZOR - faktura (krycí list) se zapíše do knihy odběratelů pouze tehdy stiskneme-li klávesu F2 a nikoliv F5.

 
 Poslední úprava 24.06.2005

TKsoft © 2002