ÚČTO - Běžný účet, pokladna

BĚŽNÝ ÚČET A POKLADNA

Běžný účet a pokladna - evidence bankovních výpisů a vedení pokladny s přímou návazností na knihy ODESLANÝCH a DOŠLÝCH faktur - spárování jejich úhrad, možnost vypsat si při pořizovaní dokladů seznam neuhrazených ODBĚRATELSKÝCH nebo DODAVATELSKÝCH faktur, při shodném variabilním symbolu několika dodavatelských faktur se zobrazí seznam všech těchto faktur, předkontace pro ÚČETNÍ DENÍK s automatickým zápisem do tohoto deníku, možnost kontrolního součtu výpisu s obraty na stranách MÁ DÁTI a DAL, rekapitulace všech výpisů z banky, pokladní kniha.

Číslování dokladů : při zaúčtování výpisu z běžného účtu - první znak je písmeno B a další tři znaky jsou pořadové číslo výpisu, zadá se datum ze kterého výpis je, dále se zadá částka, buď jako příjem nebo výdej, následuje variabilní symbol , který se automaticky kontroluje v knize odeslaných nebo došlých faktur, pokud je nalezen odpovídající variabilní symbol, zobrazí se název odběratele nebo název dodavatele s jeho číslem účtu pro kontrolu, a dále částka z faktury, která má být uhrazena, v případě že program nenalezl odpovídající variabilní symbol, zeptá se program na odpovídající protiúčet. Zaúčtování dokladů do pokladny probíhá naprosto stejně.

Doporučené označení dokladů pokladny

kde xxx je pořadové číslo dokladu

Při vstupu do běžného účtu program z účtové osnovy zjistí, zda nejsou dva běžné účty, např.

a předloží nabídku se kterým účtem budeme pracovat. Totéž se týká také pokladny, např.

Seznam nezaplacených odběratelských faktur zobrazíme následovně: najedeme kurzorem na pole 'Příjem' a stiskneme klávesu F10. Zobrazí se seznam odběratelských faktur seřazený podle čísla faktur - variabilních symbolů. Z tohoto seznamu můžeme vybrat fakturu klávesou Enter.Pokud chceme vypsat seznam neuhrazených dodavatelských faktur najedeme na pole 'Výdej' a stiskneme klávesu ShiftF10. Zobrazí se seznam dodavatelských faktur, opět seřazený podle variabilních symbolů.

V případě že se provádí úhrada odběratelské nebo dodavatelské faktury, zobrazí se do poznámky název odběratele nebo dodavatele, v jiných případech napíšeme do poznámky doplňující text k provedené operaci - například 'paušál. poplatek KB'.

Pro kontrolu je možno provést kontrolní součet výpisu klávesou F6. Zobrazí se seznam všech položek na tomto výpisu s kontrolním součtem výpisu - součty stran Příjem a Výdej, Zůstatek. Klávesou F3 přejdeme do prohlížení a opravy jednotlivých položek. Pokud chceme vyhledat výpis přímo, zadáme číslo výpisu, pokud jej program nalezne, zobrazí první položku z tohoto výpisu. Klávesou F4 můžeme provést opravu položky, avšak je potřeba si uvědomit, že tato položka s předkontací je zaúčtována také v účetním deníku.

Nahrané výpisy z běžného účtu mohou obsahovat několik položek a pokud chceme si zobrazit všechny najednou s jejich celkovými obraty , stiskneme klávesu F10. Zobrazí se seznam všech položek tohoto výpisu a z tohoto seznamu je možno vybrat klávesou Enter určitou položku a provést její připadnou opravu. Totéž se týká i pokladny pokud si chceme najednou zobrazit rozúčtování napřiklad výdajového dokladu. Pokud si chceme prohlížet všechny nahrané doklady od určité položky, stiskneme klávesy CtrlEnter a opět se zobrazí seznam, ale tentokrát všech (maximálně ovšem 200) položek tak jak byly zapsány. Opět z tohoto seznamu můžeme klávesou Enter vybrat určitou položku a provést její případnou opravu.

Pokud potřebujeme setřídit doklady pokladny podle datumu, provedeme to pomocí klávesy F9.

Obr.18 Vstupní formulář pro nahrávání výpisů z běžného účtu, příjmových a výdajových dokladů pokladny

Při nahrávání úhrady jak odběratelské, tak i dodavatelské faktury,se provede spárování faktury s úhradou - do faktury se doplní číslo dokladu, datum dokladu a částka.

Zaúčtování úhrady - předkontace

běžný účet odběratelské faktury Má dáti 221 běžný účet
    Dal 311 odběratelé
  dodavatelské faktury Má dáti 321 dodavatelé
    Dal 221 běžný účet
pokladna odběratelské faktury Má dáti 211 pokladna
    Dal 311 odběratelé
  dodavatelské faktury Má dáti 321 dodavatelé
    Dal 211 pokladna

Způsob nahrávání a zaúčtování daňových dokladů do pokladny :

např. zaplaceno za diskety 122,00 Kč, z toho DPH 22,00 Kč. Do výdajů zaúčtujeme celou částku 122,00 Kč, do základu pro DPH 22 % zapíšeme 100,00 Kč. Program počítá DPH 22 %, pokud je vypočtená DPH odlišná od DPH na dokladě, opravíme DPH na skutečnou z dokladu.

Pokud je doklad od neplátce DPH zapíšeme do základu pro DPH 5 % stejnou částku jako do výdeje a spočítanou daň vynulujeme (zadáme nulu).

V případě, že potřebujeme například výdajový doklad rozúčtovat na vícero nákladových účtů, středisek nebo zakázek, stiskneme klávesu F10 a zobrazí formulář pro rozúčtování shodný s rozúčtováním jak odběratelské tak i nebo dodavatelské faktury.

 

 Poslední úprava 24.06.2005

TKsoft © 2002